PUBLICATIONS Related Conferences

2022

 1. ZHONG Yi, SHI Meng-Yu, FANG Chun-Rong, ZHAO Zhi-Hong, CHEN Zhen-Yu. Towards Comprehensive Evaluation for Android Automated Testing Tools (in Chinese) Journal of Software, 2022
 2. Pin Ji, Yang Feng, Jia Liu, Zhihong Zhao, Zhenyu Chen. ASRTest: Automated Testing for Deep-Neural-Network-Driven Speech Recognition Systems ISSTA 2022
 3. An Guo, Yang Feng, Zhenyu Chen. Augmenting LiDAR Point Clouds for Automated Testing of Autonomous Driving Systems ISSTA 2022
 4. Tianqi Zhou, Jiawei Liu, Yifan Wang, Zhenyu Chen. META: Multidimensional Evalutation of Testing Ability ICSE 2022 demo
 5. Ju Lin, Jiawei Liu, Quanjun Zhang, Xufan Zhang, Chunrong Fang. TauLiM: Test Data Augmentation of Lidar Point Cloud by Metamorphic Relation ICSE 2022 demo
 6. Guandi Liu, Jiawei Liu, Quanjun Zhang, Chunrong Fang, Xufan Zhang. TauPad: Test Data Augmentation of Point Clouds by Adversarial Mutation ICSE 2022 demo
 7. Zixi Liu, Yang Feng, Yining Yin, Zhenyu Chen. DeepState: Selecting Test Suites to Enhance the Robustness of Recurrent Neural Networks ICSE 2022
 8. Xinyu Gao, Yang Feng, Yining Yin, Zixi Liu, Zhenyu Chen, Baowen Xu. Adaptive Test Selection for Deep Neural Networks ICSE 2022
 9. Weisong Sun, Chunrong Fang, Yuchen Chen, Guanhong Tao, Tingxu Han, Quanjun Zhang. Code Search based on Context-aware Code Translation ICSE 2022
 10. Rui Hao, Yuying Li, Yang Feng, Zhenyu Chen. Are Duplicates Really Harmful? An Empirical Study on Bug Report Summarization Techniques Journal of Software: Evolution and Process
 11. Yuying Li, Yang Feng, Rui Hao, Di Liu, Chunrong Fang, Zhenyu Chen, and Baowen Xu. Classifying crowdsourced mobile test reports with image features: An empirical study [J]. Journal of Systems and Software, 2022, 184: 111-121.

2021

 1. Songtao Zhang, Jiawei Liu, Bintong Xu, Guandi Liu. TauAud: Test Augmentation of Image Recognition in Autonomous Driving QRS2021/AVS short paper
 2. Xufan Zhang, Jiawei Liu, Ning Sun, Chunrong Fang, Jia Liu, Jiang Wang, Dong Chai, Zhenyu Chen. Duo: Differential Fuzzing for Deep Learning Operators [J]. IEEE Transactions on Reliability, 2021, 70(4): 1671-1685.
 3. Pin Ji, Yang Feng, Jia Liu, Zhihong Zhao, Baowen Xu. Automated Testing for Machine Translation via Constituency Invariance ASE 2021
 4. Ye Ni, Zhilong Xia, Fangtong Zhao, Chunrong Fang and Zhenyu Chen. An Online Multi-step-forward Voltage Prediction Approach based on LSTM-TD Model and KF Algorithm [J]. Computer, 2021, 54(8): 56-65.
 5. Yunhan Hou, Jiawei Liu, Daiwei Wang, Jaiwei He, Chunrong Fang, Zhenyu Chen. TauMed: Test Augmentation of Deep Learning in Medical Diagnosis [C]//Proceedings of the 30th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. 2021: 674-677.
 6. Xufan Zhang, Ning Sun, Chunrong Fang, Jiawei Liu, Jia Liu, Dong Chai, Jiang Wang, Zhenyu Chen. Predoo: Precision Testing of Deep Learning Operators [C]//Proceedings of the 30th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. 2021: 400-412.
 7. Zixi Liu, Yang Feng, Zhenyu Chen. DialTest: Automated Testing for Recurrent-Neural-Network-Driven Dialogue Systems [C]//Proceedings of the 30th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. 2021: 115-126.
 8. Weisi Luo, Xiaoyue Run, Dong Chai, Jiang Wang, Chunrong Fang, Zhenyu Chen. Graph-based Fuzz Testing for Deep Learning Inference Engines [C]//2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2021: 288-299.
 9. Shengcheng Yu, Chunrong Fang, Zhenfei Cao, Xu wang, Tongyu Ii, Zhenyu Chen. Prioritize Crowdsourced Test Reports via Deep Screenshot Understanding [C]//2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2021: 946-956.
 10. Shengcheng Yu, Chunrong Fang, Yexlao Yun, Yang Feng. Layout and Image Recognition Driving Cross-platform Automated Mobile Testing [C]//2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2021: 1561-1571.

2020

 1. Juan Zhai, Yu Shi, Minxue Pan, Guian Zhou, Yongxiang Liu, Chunrong Fang, Shiqing Ma, Lin Tan, Xiangyu Zhang. C2S: translating natural language comments to formal program specifications [C]//Proceedings of the 28th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering. 2020: 25-37.
 2. Ai Gong, Yi Zhong, Weiqin Zou, Yangyang Shi, Chunrong Fang. Incorporating Android Code Smells into Java Static Code Metrics for Security Risk Prediction of Android Applications [C]//2020 IEEE 20th International Conference on Software Quality, Reliability and Security (QRS). IEEE, 2020: 30-40.
 3. Weisong Sun, Guangyao Xu, Zijiang Yang, Zhenyu Chen. Early Detection of Smart Ponzi Scheme Contracts Based on Behavior Forest Similarity [C]//2020 IEEE 20th International Conference on Software Quality, Reliability and Security (QRS). IEEE, 2020: 297-309.
 4. Di Liu, Yang Feng, Xiaofang Zhang, James A. Jones, Zhenyu Chen. Clustering Crowdsourced Test Reports of Mobile Applications Using Image Understanding [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2020.
 5. Chenqian Zhu, Weisong Sun, Qin Liu, Yangyang Yuan, Chunrong Fang and Yong Huang. HomoTR: Online Test Recommendation System Based on Homologous Code Matching [C]//2020 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE). IEEE, 2020: 1302-1306.
 6. Zhenfei Cao, Xu Wang, Shengcheng Yu, Yexiao Yun and Chunrong Fang. STIFA: Crowdsourced Mobile Testing Report Selection Based on Text and Image Fusion Analysis [C]//2020 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE). IEEE, 2020: 1331-1335.
 7. Ruixiang Qian, Yuan Zhao, Duo Men, Yang Feng, Qingkai Shi, Yong Huang, Zhenyu Chen. Test Recommendation System Based on Slicing Coverage Filtering [C]//Proceedings of the 29th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. 2020: 573-576.
 8. Chao Guo, Tieke He, Wei Yuan, Yue Guo, and Rui Hao. Crowdsourced Requirements Generation for Automatic Testing via Knowledge Graph [C]//Proceedings of the 29th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. 2020: 545-548.
 9. Zichen Guo, Jiawei Liu, Tieke He, Zhuoyang Li and Peitian Zhangzhu. TauJud: Test Augmentation of Machine Learning in Judicial Documents [C]//Proceedings of the 29th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. 2020: 549-552.
 10. Chunrong Fang, Zixi Liu, Yangyang Shi, Jeff Huang and Qingkai Shi. Functional Code Clone Detection with Syntax and Semantics Fusion Learning [C]//Proceedings of the 29th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. 2020: 516-527.
 11. Yang Feng, Qingkai Shi, Xinyu Gao, Jun Wan, Chunrong Fang and Zhenyu Chen. Deepgini: prioritizing massive tests to enhance the robustness of deep neural networks [C]//Proceedings of the 29th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. 2020: 177-188.
 12. Yuanhan Tian, Shengcheng Yu, Chunrong Fang and Peiyuan Li. FuRong: Fusing Report of Automated Android Testing on Multi-Devices [C]//Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings. 2020: 49-52.
 13. Yuan Zhao, Yang Feng, Yi Wang, Rui Hao, Zhenyu Chen. Quality assessment of crowdsourced test scripts [J]. Science China Information Sciences, 2020, 63(9): 1-16.

2019

 1. Yang Feng, Yi Wang, Chunrong Fang, Nannan Guo and Zhenyu Chen. An approach of developing highly trustworthy crowd workforce [J]. SCIENTIA SINICA Informationis, 2019, 49(11): 1412-1427.
 2. Weiqin Zou, David Lo, Pavneet Singh Kochhar, Xuan-Bach Dinh Le, Xin Xia, Yang Feng, Zhenyu Chen and Baowen Xu. Smart contract development: challenges and opportunities [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2019.
 3. Tianxing He, Shengcheng Yu, Ziyuan Wang, Jieqiong Li and Zhenyu Chen. From data quality to model quality: an exploratory study on Deep Learning [C]//Proceedings of the 11th Asia-Pacific Symposium on Internetware. 2019: 1-6.
 4. Cheng Lei, Benlin Hu, Dong Wang, Shu Zhang and Zhenyu Chen. A preliminary study on data augmentation of Deep Learning for image classification [C]//Proceedings of the 11th Asia-Pacific Symposium on Internetware. 2019: 1-6.
 5. Jiawei Cao, Xingya Wang, Zixin Li, Qiqi Gu and Zhenyu Chen. The evolution of open-source blockchain systems: an empirical study [C]//Proceedings of the 11th Asia-Pacific Symposium on Internetware. 2019: 1-10.
 6. Dong Wang, Ziyuan Wang, Chunrong Fang, Yanshan Chen, Zhenyu Chen. DeepPath: Path-driven testing criteria for Deep Neural Networks [C]//2019 IEEE International Conference On Artificial Intelligence Testing (AITest). IEEE, 2019: 119-120.
 7. Haoran Wu, Xingya Wang, Jiehui Xu, Weiqin Zou, Lingming Zhang, Zhenyu Chen. Mutation testing for ethereum smart contract [J]. arXiv preprint arXiv:1908.03707, 2019.
 8. Shengcheng Yu, Chunrong Fang, Yang Feng, Wenyuan Zhao, Zhenyu Chen. LIRAT: Layout and image recognition driving automated mobile testing of cross-platform [C]//2019 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE). IEEE, 2019: 1066-1069.
 9. Zixin Li, Haoran Wu, Jiehui Xu, Xingya Wang , Lingming Zhang, Zhenyu Chen. MuSC: A tool for mutation testing of ethereum smart contract. [C]//2019 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE). IEEE, 2019: 1198-1201.
 10. Xufan Zhang, Ziyue Yin, Yang Feng, Qingkai Shi, Jia Liu, Zhenyu Chen. NeuralVis: visualizing and interpreting deep learning models [C]//2019 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE). IEEE, 2019: 1106-1109.
 11. Qingkai Shi, Jun Wan, Yang Feng, Chunrong Fang, Zhenyu Chen. DeepGini: prioritizing massive tests to reduce labeling cost [J]. arXiv, 2019: arXiv: 1903.00661.
 12. Qiqi Gu, Weilin Cai, Shengcheng Yu, Zhenyu Chen. Judicial image quality assessment based on deep learning: an exploratory study [C]// 2019 IEEE 19th International Conference on Software Quality, Reliability and Security (QRS). IEEE, 2019.
 13. Weiqin Zou, Weiqiang Zhang, Xin Xia, Reid Holmes, Zhenyu Chen. Branch use in practice: A large-scale empirical study of 2,923 projects on github [C]//2019 IEEE 19th International Conference on Software Quality, Reliability and Security (QRS). IEEE, 2019: 306-317.
 14. Yuying Li, Rui Hao, Yang Feng, James Jone, Xiaofang Zhang, Zhenyu Chen. CTRAS: A tool for aggregating and summarizing crowdsourced test reports [C]//Proceedings of the 28th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. 2019: 406-409.
 15. Haoyu Li, Chunrong Fang, Zhibin Wei, Zhenyu Chen. CoCoTest: Collaborative crowdsourced testing for Android applications. [C]//Proceedings of the 28th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. 2019: 390-393.
 16. Weiqiang Zhang, Shing-Chi Cheung, Zhenyu Chen, Yuming Zhou, Bin Luo. File-level socio-technical congruence and its relationship with bug proneness in OSS projects [J]. Journal of Systems and Software, 2019, 156: 21-40.
 17. Weiqin Zou, Jifeng Xuan, Xiaoyuan Xie, Zhenyu Chen, Baowen Xu. How does code style inconsistency affect pull request integration? An exploratory study on 117 GitHub projects [J]. Empirical Software Engineering, 2019, 24(6): 3871-3903.
 18. Xingya Wang, Weisong Sun, Yuan Zhao, Linghuan Hu, Eric Wong, Zhenyu Chen. Software-testing contests: Observations and lessons learned [J]. Computer, 2019, 52(10): 61-69.
 19. Xingya Wang, Haoran Wu, Weisong Sun and Yuan Zhao. Towards generating cost-effective Test-Suite for ethereum smart contract [C]//2019 IEEE 26th International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER). IEEE, 2019: 549-553.
 20. Xin Chen, He Jiang, Zhenyu Chen, Tieke He, Liming Nie. Automatic test report augmentation to assist crowdsourced testing [J]. Frontiers of Computer Science, 2019, 13(5): 943-959.
 21. Weisong Sun, Xingya Wang, Haoran Wu, Ding Duan, Zesong Sun, Zhenyu Chen. MAF: Method-anchored test fragmentation for test code plagiarism detection [C]//2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering Education and Training (ICSE-SEET). IEEE, 2019: 110-120.
 22. Rui Hao, Yang Feng, James Jones, Yuying Li, Zhenyu Chen. Ctras: Crowdsourced test report aggregation and summarization[ [C]//2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2019: 900-911.
 23. Xie Wang, Huaijin Wang, Zhendong Su, Enyi Tang, Xin Chen, Weijun Shen, Zhenyu Chen, Linzhang Wang, Xianpei Zhang, Xuandong Li. Global optimization of numerical programs via prioritized stochastic algebraic transformations [C]//2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2019: 1131-1141.
 24. Ruizhi Gao,Yabin Wang,Yang Feng, Zhenyu Chen, W. Eric Wong. Successes, challenges, and rethinking–an industrial investigation on crowdsourced mobile application testing [J]. Empirical Software Engineering, 2019, 24(2): 537-561.
 25. Yuan Zhao, Tieke He, Zhenyu Chen. A unified framework for bug report assignment [J]. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2019, 29(04): 607-628.

2018

 1. Weijun Shen, Jun Wan, Zhenyu Chen. MuNN: Mutation analysis of neural networks. [C]//2018 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion (QRS-C). IEEE, 2018: 108-115.
 2. W. Eric Wong, Linghuan Hu, Haoliang Wang, Zhenyu Chen. Improving Software Testing Education via Industry Sponsored Contests [C]//2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). IEEE, 2018: 1-5.
 3. Weiqin Zou, David Lo, Zhenyu Chen, Xin Xia, Yang Feng, Baowen Xu. How practitioners perceive automated bug report management techniques [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2018, 46(8): 836-862.
 4. Xin Chen, He Jiang, Xiaochen Li, Tieke He, Zhenyu Chen. Automated quality assessment for crowdsourced test reports of mobile applications [C]//2018 IEEE 25th International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER). IEEE, 2018: 368-379.[Chinese Brief]
 5. Yang Feng, James A. Jones, Zhenyu Chen, Chunrong Fang. An empirical study on software failure classification with multi-label and problem-transformation techniques [C]//2018 IEEE 11th International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST). IEEE, 2018: 320-330.
 6. He Jiang, Xin Chen, Tieke He, Zhenyu Chen, Xiaochen Li. Fuzzy clustering of crowdsourced test reports for apps [J]. ACM Transactions on Internet Technology (TOIT), 2018, 18(2): 1-28.[Chinese Brief]
 7. Tieke He, Hao Lian, Zemin Qin, Zhenyu Chen, Bin Luo. PTM: A topic model for the inferring of the penalty [J]. Journal of Computer Science and Technology, 2018, 33(4): 756-767.
 8. Xiaofang Zhang, Yang Feng, Di Liu, Zhenyu Chen, Baowen Xu. Research progress of crowdsourced software testing [J]. Journal of Software, 2018, 29(1): 69-88.

Before the 2017

 1. Tieke He, Zhenyu Chen, Jia Liu, Xiaofang Zhou, Xingzhong Du, Weiqing Wang. An empirical study on user-topic rating based collaborative filtering methods [J]. World Wide Web, 2017, 20(4): 815-829.
 2. Zhiyi Zhang, Zhenyu Chen, Ruizhi Gao, W. Eric Wong, Baowen Xu. An empirical study on constraint optimization techniques for test generation [J]. Science China Information Sciences, 2017, 60(1): 1-15.
 3. Ruizhi Gao, W. Eric Wong, Zhenyu Chen, Yabin Wang. Effective software fault localization using predicted execution results [J]. Software Quality Journal, 2017, 25(1): 131-169.
 4. Yilin Yang, Xinhai Huang, Xuefei Hao, Zicong Liu, Zhenyu Chen. An industrial study of natural language processing based test case prioritization [C]//2017 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST). IEEE, 2017: 548-549.
 5. Zhiyi Zhang, Zhenyu Chen, Ruizhi Gao, W. Eric Wong, Baowen Xu. An empirical study on constraint optimization techniques for test generation [J]. Science China Information Sciences, 2017, 60(1): 1-15.
 6. Ruizhi Gao, W. Eric Wong, Zhenyu Chen, Yabin Wang. Effective software fault localization using predicted execution results [J]. Software Quality Journal, 2017.
 7. Enyi Tang, Xiangyu Zhang, Norbert Th. Müller, Zhenyu Chen, Xuandong Li. Software numerical Instability detection and diagnosis by combining stochastic and infinite-precision testing [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2016, 43(10): 975-994.[Chinese Brief]
 8. Yang Feng, James Jone, Zhenyu Chen, Chunrong Fang. Multi-objective test report prioritization using image understanding [C]//2016 31st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE). IEEE, 2016: 202-213.[Chinese Brief]
 9. Tieke He, Hongzhi Yin, Zhenyu Chen, Xiaofang Zhou, Shazia Sadiq, Bin Luo. A spatial-temporal topic model for the semantic annotation of POIs in LBSNs [J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 2016, 8(1): 1-24.
 10. Xin Zhang, Zhenyu Chen, Chunrong Fang, Zicong Liu. Guiding the crowds for android testing [C]//Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering Companion. 2016: 752-753.[Chinese Brief]
 11. Xiaoyuan Xie, Zicong Liu, Shuo Song, Zhenyu Chen, Jifeng Xuan, Baowen Xu. Revisit of automatic debugging via human focus-tracking analysis [C]//Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering. 2016: 808-819.
 12. Yang Feng, Qin Liu, Mengyu Dou, Jia Liu, Zhenyu Chen. Mubug:a mobile service for rapid bug tracking [J]. Science China, 2016, 59(1):13101-013101.
 13. Qingkai Shi, Jeff Huang, Zhenyu Chen, Baowen Xu. Verifying synchronization for atomicity violation fixing [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2016, 42(3):280-296.
 14. Zebao Gao,Zhenyu Chen, Atif Memon, Yunxiao Zou. SITAR: GUI test script repair [J]. Ieee transactions on software engineering, 2015, 42(2): 170-186.[Chinese Brief]
 15. Qingkai Shi, Zhenyu Chen, Chunrong Fang, Yang Feng, Baowen Xu. Measuring the diversity of a test set with distance entropy [J]. IEEE Transactions on Reliability, 2015, 65(1): 19-27.
 16. Yang Feng, Zhenyu Chen, James Jones, Chunrong Fang and Baowen Xu. Test report prioritization to assist crowdsourced testing [C]//Proceedings of the 2015 10th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering. 2015: 225-236.[Chinese Brief]
 17. Weiqin Zou, Xin Xia, Weiqiang Zhang, Zhenyu Chen, David Lo. An empirical study of bug fixing rate [C]//2015 IEEE 39th Annual Computer Software and Applications Conference. IEEE, 2015, 2: 254-263.
 18. Rui Yang, Zhenyu Chen, Zhiyi Zhang, Baowen Xu. Efsm-based test case generation: Sequence, data, and oracle [J]. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2015, 25(04): 633-667.
 19. Yibiao Yang, Yuming Zhou, Hongmin Lu, Lin Chen, Zhenyu Chen, Baowen Xu, Hareton Leung, Zhengyu Zhang. Are slice-based cohesion metrics actually useful in effort aware fault-proneness prediction? An empirical study [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2014, 41(4): 331-357.
 20. Weiqiang Zhang, Liming Nie, He Jiang, Zhenyu Chen, Jia Liu. Developer social networks in software engineering: construction, analysis, and application [J]. Science China Information Sciences, 2014, 57(12): 1-23.[Chinese Brief]
 21. Yabin Wang, Ruizhi Gao, Zhenyu Chen, Eric Wong, Bin Luo. WAS: a weighted attribute-based strategy for cluster test selection [J]. Journal of Systems and Software, 2014, 98: 44-58.
 22. Haoyu Yang, Chen Wang, Qingkai Shi, Yang Feng, Zhenyu Chen. Bug inducing analysis to prevent fault prone bug fixes [C]//SEKE. 2014: 620-625.
 23. Xiaoran Xu, Chunrong Fang, Qing Wu, Jia Liu, Zhenyu Chen. Testing as an investment [C]//SEKE. 2014
 24. Yunxiao Zou, Zhenyu Chen, Yunhui Zheng, Xiangyu Zhang, Zebao Gao. Virtual DOM coverage for effective testing of dynamic web applications [C]//Proceedings of the 2014 International Symposium on Software Testing and Analysis. 2014: 60-70.
 25. Shuai Wei, Enyi Tang, Tianyu Liu, Norbert Mueller, Zhenyu Chen. Automatic Numerical Analysis Based on Infinite-precision Arithmetic [C]//2014 Eighth International Conference on Software Security and Reliability (SERE). IEEE, 2014: 216-224.
 26. Rui Yang, Zhenyu Chen, Zhiyi Zhang, Zicong Liu, Baowen Xu. A novel approach of automated test case generation on extended finite state machine [J]. SCIENTIA SINICA Informationis, 2014, 44(5): 588-609.
 27. Zicong Liu, Zhenyu Chen, Chunrong Fang, Qingkai Shi. Hybrid test data generation. [C]//Companion Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering. 2014: 630-631
 28. Zhenyu Chen, Bin Luo. Quasi-crowdsourcing testing for educational projects [C]//Companion Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering. 2014: 272-275.[Chinese Brief]
 29. Xin Xia, Feng Yang, David Lo, Zhenyu Chen and Xinyu Wang. Towards more accurate multi-label software behavior learning [C]//2014 Software Evolution Week-IEEE Conference on Software Maintenance, Reengineering, and Reverse Engineering (CSMR-WCRE). IEEE, 2014: 134-143.[Chinese Brief]
 30. Weiran Yang, Zhenyu Chen, Zebao Gao, Yunxiao Zou, Xiaoran Xu. GUI testing assisted by human knowledge: random vs. functional [J]. Journal of Systems and Software, 2014, 89: 76-86.
 31. Chunrong Fang, Zhenyu Chen, Kun Wu, Zhihong Zhao. Similarity-based test case prioritization using ordered sequences of program entities [J]. Software Quality Journal, 2014, 22(2): 335-361.[Chinese Brief]
 32. Yi Miao, Zhenyu Chen, Sihan Li, Zhihong Zhao, Yuming Zhou. A clustering-based strategy to identify coincidental correctness in fault localization [J]. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2013, 23(05): 721-741.
 33. Yunxiao Zou, Chunrong Fang, Zhenyu Chen, Xiaofang Zhang, Zhihong Zhao. A Hybrid Coverage Criterion for DynamicWeb Testing (S) [C]//SEKE. 2013: 210-213.
 34. Zhiyi Zhang, Zhenyu Chen, Baowen Xu, Rui Yang. Research progress on test case evolution (in Chinese) [J]. Chinese Journal of Software, 2013, 4.
 35. Jia Liu, Weiqing Wang, Zhenyu Chen, Xingzhong Du, Qi Qi. A novel user-based collaborative filtering method by inferring tag ratings [J]. ACM SIGAPP Applied Computing Review, 2012, 12(4): 48-57.
 36. Chunrong Fang, Zhenyu Chen, Baowen Xu. Comparing logic coverage criteria on test case prioritization [J]. Science China Information Sciences, 2012, 55(12): 2826-2840.
 37. Yabin Wang, Zhenyu Chen, Yang Feng, Bin Luo, Yijie Yang. Using weighted attributes to improve cluster test selection [C]//2012 IEEE Sixth International Conference on Software Security and Reliability. IEEE, 2012: 138-146.
 38. Yang Feng, Zhenyu Chen. Multi-label software behavior learning [C]//2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2012: 1305-1308.
 39. Rui Yang, Zhenyu Chen, Baowen Xu, Eric Wong, Jie Zhang. Improve the effectiveness of test case generation on EFSM via automatic path feasibility analysis [C]//2011 ieee 13th international symposium on high-assurance systems engineering. IEEE, 2011: 17-24.
 40. Zhenyu Chen, Yongwei Duan, Zhihong Zhao, Baowen Xu, Ju Qian. Using program slicing to improve the efficiency and effectiveness of cluster test selection [J]. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2011, 21(06): 759-777.[Chinese Brief]
 41. Zhiyi Zhang, Dongjiang You, Zhenyu Chen, Yuming Zhou, Baowen Xu. Mutation selection: some could be better than all [C]//EAST. 2011: 10-17.
 42. Zhenyu Chen, Jinyu Zhang, Bin Luo. Teaching software testing methods based on diversity principles [C]//2011 24th IEEE-CS Conference on Software Engineering Education and Training (CSEE&T). IEEE, 2011: 391-395.
 43. Songyu Chen, Zhenyu Chen, Zhihong Zhao, Baowen Xu, Yang Feng. Using semi-supervised clustering to improve regression test selection techniques [C]//2011 Fourth IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation. IEEE, 2011: 1-10.[Chinese Brief]
 44. Zhenyu Chen, T.Y. Chen, Baowen Xu. A revisit of fault class hierarchies in general Boolean specifications [J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), 2011, 20(3): 1-11.
 45. Chen Zhang, Zhenyu Chen, Zhihong Zhao, Shali Yan, Jinyu Zhang, Baowen Xu. An improved regression test selection technique by clustering execution profiles [C]//2010 10th International Conference on Quality Software. IEEE, 2010: 171-179.
 46. Zhenyu Chen, Baowen Xu, Decheng Ding. The complexity of variable minimal formulas [J]. Chinese Science Bulletin, 2010, 55(18): 1957-1960.
 47. Shali Yan, Zhenyu Chen, Zhihong Zhao, Chen Zhang, Yuming Zhou. A dynamic test cluster sampling strategy by leveraging execution spectra information [C]//2010 Third International Conference on Software Testing, Verification and Validation. IEEE, 2010: 147-154.[Chinese Brief]
 48. Changbin Ji, Zhenyu Chen, Baowen Xu, Zhihong Zhao. A Novel Method of Mutation Clustering Based on Domain Analysis [C]//Seke. 2009, 9: 422-425.
 49. Zhenyu Chen, Xiaofang Zhang, Baowen Xu. A Degraded ILP Approach for Test Suite Reduction [C]//SEKE. 2008: 494-499.
 50. Zhenyu Chen, Baowen Xu, Changhai Nie. A detectability analysis of fault classes for Boolean specifications [C]//Proceedings of the 2008 ACM symposium on Applied computing. 2008: 826-830.
 51. Zhenyu Chen, Baowen Xu, Xiaofang Zhang, Changhai Nie. A novel approach for test suite reduction based on requirement relation contraction [C]//Proceedings of the 2008 ACM symposium on Applied computing. 2008: 390-394.
 52. Zhenyu Chen, Zhihong Tao, Hans Kleine Büning, Lifu Wang. Applying variable minimal unsatisfiability in model checking [J]Chinese Journal of Software. 2008.
 53. Zhenyu Chen, Baowen Xu, Changhai Nie. Comparing fault-based testing strategies of general Boolean specifications [C]//31st Annual International Computer Software and Applications Conference (COMPSAC 2007). IEEE, 2007, 1: 621-622.
 54. Zhenyu Chen, Zhihong Tao, Baowen Xu, Lifu Wang. Implication-based approximating bounded model checking [C]//International Conference on Fundamentals of Software Engineering. Springer, Berlin, Heidelberg, 2007: 350-363.
 55. Zhenyu Chen, Decheng Ding. Variable minimal unsatisfiability [C]//International Conference on Theory and Applications of Models of Computation. Springer, Berlin, Heidelberg, 2006: 262-273.
 56. Zhenyu Chen, Conghua Zhou, Decheng Ding. Automatic abstraction refinement for petri nets verification [C]//Tenth IEEE International High-Level Design Validation and Test Workshop, 2005. IEEE, 2005: 168-174.
TOP
3,598 Pageviews
Dec. 02nd - Jan. 02nd